Pohřebné

25.05.2016 09:22

Pohřebné

Touto dávkou se přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu. Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou, a to ve výši 5 000 Kč.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Základní podmínkou pro nárok na tuto dávku je podmínka trvalého pobytu a bydliště na území České republiky oprávněné osoby. Podmínku trvalého pobytu může v odůvodněných případech prominout Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Na pohřebné má nárok osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba (s výjimkou mrtvě narozeného dítěte) měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území České republiky.
Nárok na pohřebné zaniká, nebyl-li uplatněn ve lhůtě 1 roku ode dne pohřbení.
Příjem rodiny se netestuje.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost o pohřebné na předepsaném formuláři (na originálním nebo z internetových stránek vytištěném tiskopisu, příp. elektronicky, pokud vlastníte certifikát pro elektronický podpis) na příslušný úřad.

Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad práce České republiky – krajskou pobočku, resp. kontaktní pracoviště, dle místa vašeho trvalého pobytu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

·         žádost o pohřebné,

·         průkaz totožnosti (doklad o trvalém pobytu),

·         rodný list dítěte, příp. další doklady prokazující skutečnost, že zesnulá osoba byla rodičem nezaopatřeného dítěte,

·         pro nezaopatřené dítě od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 15 let:

·         “Potvrzení o studiu” nebo

·         “Potvrzení o zdravotním stavu” nebo

·         “Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz” nebo

·         “Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku”,

·         fakturu za vypravení pohřbu (vydá pohřební ústav),

·         úmrtní list zesnulé osoby,

·         doklad o zaplacení nákladů spojených s vypravením pohřbu (vydá pohřební ústav),

·         doklad o dnu, měsíci a roce pohřbení (vydá pohřební ústav).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici v tištěné podobě na příslušném úřadu nebo ke stažení, příp. elektronickému podání, na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – Žádost o pohřebné.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.
Další informace stran pohřebného najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí