Přítomnost při hospitalizaci

25.05.2016 09:24

Přítomnost doprovodu/rodiče u dítěte či dospělého pacienta při hospitalizaci

Zákon o veřejném zdravotním pojištění v příslušném paragrafu (§ 25 zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění) už nemluví o pobytu průvodce dítěte, ale o pobytu průvodce pojištěnce v lůžkové péči. Není tedy vyloučeno, že může jít i o dospělého pacienta.
Jde-li o pojištěnce (tj. pacienta) do dovršení šestého roku věku včetně, je pobyt jeho průvodce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče za předpokladu splnění zákonných podmínek automaticky službou hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Pobyt průvodce pojištěnce staršího 6 let je hrazenou službou jen se souhlasem revizního lékaře. To znamená, u pacienta nad 6 let ošetřující lékař navrhne nutnost přítomnosti doprovodu a v indikovaných případech (zdravotní, psychologické…) postoupí žádost reviznímu lékaři. Pokud revizní lékař příslušné pojišťovny neschválí žádost, platí si doprovod pobyt sám.